S KOLESOM PO STIK-U

S KOLESOM PO STIK-U

»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«

Cilj:

C 2.1.1: Povečati število / spodbuditi razvoj novih produktov, povezanih z lokalnim okoljem

Ukrep:

U2.1.: Krepitev znanja in prenos dobrih praks pri povezovanju ter razvoj novih inovativnih produktov in lokalne infrastrukture

Usklajenost operacije s Programom razvoja podeželja RS 2014-2020

Operacija »S KOLESOM PO STIK-u« je skladna s strateškimi usmeritvami PRP 2014–2020 in OP EKP 2014–2020 ter s tem sledijo prednostnim nalogam politike razvoja podeželja, horizontalnim ciljem EU, ob enem pa so usklajeni z ostalimi razvojnimi politikami na regionalni ravni. Operacija je skladna z petim težiščem ukrepanja iz PRP 2014-2020: Zelena delovna mesta in skladen vzdržen razvoj podeželja, ki temelji na razvoju endogenih potencialov podeželja, ker:

 • Spodbuja k razvoju nekmetijskih dejavnosti na podeželju (kolesarska proga), s čimer prispeva k aktivaciji endogenih potencialov podeželskega okolja;
 • Prispeva k ustvarjanju novih delovnih mest;
 • Prispeva k skladnemu in vzdržnemu razvoju podeželskih območij z razvojem prostočasne dejavnosti (kolesarska dejavnost na območju operacije);
 • omogoča trajnostni razvoj območja LAS STIK,
 • naravno dediščino povezuje s sodobnim načinom življenjem,
 • spodbuja povezovanje podeželja in urbanih središč in dviguje gospodarski razvoj območja LAS STIK,
 • s promocijo zdravega načina življenja dviguje kakovost bivanja v območju LAS STIK,
 • spodbuja k razvoju novih inovativnih turističnih produktov (kolesarska pot, povezana z 
 • povečuje prepoznavnost podeželja in hkrati usmerja prebivalstvo iz mest na podeželje,
 • dolgoročno ustvarja 1 novo delovno mesto.

Uspešna izvedba operacije bo dolgoročno prispevala k povečanju turistične privlačnosti območja, prispevala k večji zaposljivosti tukajšnjih prebivalcev, dvigovala zavest o naravni in kulturni dediščini območja operacije in izboljšala socialni vključenost, posebej ranljivih skupin.

Pri načrtovanje aktivnosti operacije in razvoju nove infrastrukture smo posebno skrb posvetili krepitvi znanja in prenosu dobrih praks ter razvoju dejavnosti za prosti čas in turizem.

Operacija temelji na skladnem razvoju podeželja, razvoju možnosti za ohranjanje oziroma pridobivanje novih kvalitetnejših in zelenih delovnih mest in na skrbi za okolje.

Utemeljitev prispevka operacije k izbranemu ukrepu/cilju SLR LAS STIK

Projekt bo z uvedbo inovativnih produktov povečal turistično prepoznavnost območja ter spodbudil povezovanje lokalne turistične ponudbe. Preko izvedbe kolesarskih ogledov bomo udeležence ozavestili o turistični ponudbi območja, in (predvsem pri mladih) spodbudili zavest o  naravni in kulturni dediščini območja.

Turistična ponudba območja ni dovolj povezana. Z izvedbo kolesarskih vodenih ogledov bomo to ponudbo povezali in predstavili obiskovalcem in ciljnim skupinam. Tako bomo izboljšali prepoznavnost območja prebivalcem (dijakom, obiskovalcem parka) kot turistom, ki bodo obiskali območje operacije in iščejo aktivni oddih.

Spoznavanje območja LAS preko izvedbe kolesarskih ogledov je inovativni promocijski model, s kateri se učinkovito trži in povezuje različne kulturne in naravne znamenitosti območja. Preko tega se bo tudi povezalo lokalni ponudbo (sobodajalce, gostince, muzeje, itd…).

Cilj operacije je vzpodbuditi mestno prebivalstvo in prebivalstvo iz urbanih središč da se poznajo z naravno in kulturno dediščino na podeželju in da se okrepi turistična ponudba na območju LAS STIK. Cilj operacije je izboljšat število novih produktov na področju turistične ponudbe, področje približati lokalnim prebivalcem in širši javnosti, saj je ponudba na tem območju premalo poznana in premalo promovirana.

CILJI OPERACIJE

Povečanje števila zaposlenih na območju operacije

Povečati število / spodbuditi razvoj novih produktov, povezanih z lokalnim okoljem

Izboljšanje trženja lokalnih proizvodov in storitev, prepoznavnost območja

Povečanje ozaveščenosti o varovanju okolja in pomenu     naravne in kulturne dediščine ter krepitev lokalne pripadnosti

Ohranjanje endogenih potencialov območja ter povezovanje med podeželjem in mestom (urbanimi območji)

Povečati vključenosti mladih, žensk, Romov in drugih ranljivih skupin v družbeno okolje in na trg dela

Izboljšanje kakovosti življenja starejših in drugih ranljivih skupin ter povečanje ozaveščenosti o medgeneracijskem sodelovanju

PRIČAKOVANI REZULTATI OPERACIJE

Rezultat operacije so razviti 3 novi inovativni produkti, ki predstavljata za obočje novo športno- turistično vsebino:

 • Urejen kolesarski park »CUKRCA«
 • Postaje za izposojo električnih koles skupaj z aplikacijo za izposojo koles;
 • Vodeni ogledi

Ostali rezultati operacije bodo:

 • 1  novo ustvarjeno delovno mesto
 • 12 izvedenih delavnic/izobraževanj
 • Spletna stran
 • Zemljevid kolesarskih poti območja operacije z označenimi naravnimi in kulturnimi znamenitostmi.

POVEZAVE:

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_sl

https://www.program-podezelja.si/sl/