Gozdna Doživljajska Učna Pot s Plezalno Steno

GOZDNA DOŽIVLJAJSKA UČNA POT S PLEZALNO STENO

»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«

 

Cilj:

C 3.2.1: Ohranjanje endogenih

potencialov območja ter

povezovanje med podeželjem

in mestom (urbanimi območji)

Ukrep:

U 3.2.: Ohranjanje naravne in kulturne dediščine s

spodbujanjem povezovanja podeželja in urbanih

središč

 

Operacija GOZDNA DOŽIVLJAJSKA UČNA POT S PLEZALNO STENO je skladna s strateškimi usmeritvami PRP 2014–2020 in OP EKP 2014–2020 ter s tem sledijo prednostnim nalogam politike razvoja podeželja, horizontalnim ciljem EU, ob enem pa so usklajeni z ostalimi razvojnimi politikami na regionalni ravni. V okviru PRP 2014–2020 je podpora osredotočena v »Zelena delovna mesta in skladen vzdržen razvoj podeželja, ki temelji na razvoju endogenih potencialov«.

Operacija je skladna z petim težiščem ukrepanja iz PRP 2014-2020: Zelena delovna mesta in skladen vzdržen razvoj podeželja, ki temelji na razvoju endogenih potencialov podeželja, ker:

  • omogoča trajnostni razvoj območja LAS STIK,
  • celostno ohranja in razvija kulturno in naravno dediščino in jo povezuje s sodobnim načinom življenjem,
  • spodbuja povezovanje podeželja in urbanih središč in dviguje gospodarski razvoj območja LAS STIK,
  • dviguje kakovost bivanja v območju LAS STIK, s promocijo zdravega načina življenja in medgeneracijskega sodelovanja ter povezovanja,
  • spodbuja k razvoju novih inovativnih turističnih produktov (gozdna učna pot podprta z aplikacijo, 2 inovativni interaktivni plezalni steni in inovativna promocijska govoreča skulptura gozdne živali),
  • povečuje prepoznavnost podeželja in hkrati usmerja prebivalstvo iz mest na podeželje,
  • dolgoročno ustvarja 1 novo delovno mesto.

 

Utemeljitev prispevka operacije

Z operacijo  bomo dolgoročno izboljšali pogoje za večjo kakovost bivanja lokalnega prebivalstva in pogoje za njihovo ustvarjanje, prispevali k dvigu dodane vrednosti in konkurenčnosti njihovih produktov in storitev, povečali turistično privlačnost območja, prispevali k povečanju blaginje prebivalstva LAS STIK, prispevali k dvigu podjetnosti tukaj živečih ljudi in večji možnosti za zaposljivost, informirali in ozaveščali bomo prebivalce o pomenu varovanja okolja in ohranjanja naravne in kulturne dediščine in izboljšali družbeno povezanost in socialno vključenost vsega prebivalstva še posebej  ranljivih skupin. V okviru operacije bodo izvedene aktivnosti, ki prispevajo razvoju kulturnih, prostočasnih in drugih dejavnosti, zlasti takih, ki prispevajo k višji socialni vključenosti in k povečanju turistične ponudbe. Pri planiranju ciljev in ukrepov pa smo veliko pozornost posvečali skrbi za okolje, blaženju podnebnih sprememb in prilagajanju nanje ter trajnostni rabi naravnih virov.

 

Operacija temelji na trajnostnem razvoju, razvoju možnosti za ohranjanje oziroma pridobivanje novih kvalitetnejših delovnih mest na podeželju s poudarkom na zelenih delovnih mestih, to pomeni ustvarjanju razmer za izboljšanje kakovostni življenja na območju LAS STIK ter turistične privlačnosti območja za uresničevanje gospodarskih ciljev in ciljev na področju razvoja človeških virov ter družbene blaginje, ob tem pa ohranitvi prvin, ki prispevajo k prepoznavnosti območja LAS STIK.

 

Projekt bo ohranjal  naravno in kulturno dediščino s spodbujanjem  povezovanja podeželja in urbanih središč.  Projekt bo povečal prepoznavnost turistične destinacije in spodbudil vključevanje ter povezovanje lokalne turistične ponudbe. Preko točk na gozdni doživljajski poti in izvedenih delavnic bomo posameznike ozavestili o naravni in kulturni dediščini, hkrati pa bomo bomo okrepili ponudbo za prosti čas in  turizem.

V okviru operacije bodo izvedene delavnice na temo: ohranjanje naravne dediščine in izkoriščanje endogenega potenciala okolja (4 delavnice: Spoznavanje gozdnih živali; Odkrivanje gozdnih skrivnosti; Spoznavanje drevesnih vrst; Spoznavanje naravne dediščine); izdelana bo poučna zloženka in spletna stran.

 

Cilj operacije je vzpodbuditi mestno prebivalstvo in prebivalstvo iz urbanih središč da se ponovno spoznajo z naravno in kulturno dediščino na podeželju in da se okrepi turistična ponudba na območju LAS STIK. Cilj operacije je naravo in naravno ter kulturno dediščino približati lokalnim prebivalcem in širši javnosti, saj je naravna dediščina na tem območju premalo poznana in premalo promovirana.

 

V okviru operacije bodo izvedene delavnice na temo: povezovanje podeželja in urbanih območij, približanje podeželja širši javnosti (2 delavnici: Izboljšanje  kakovosti bivanja v naravi in gozdu; Spodbujanje zdravega življenja), izdelana bo poučna zloženka in spletna stran.

2 informacijski točki na učni gozdni poti sta namenjeni  ohranjanju kulturne dediščine s poudarkom na ohranjanju stare obrti, navade in šeg: oglarstvo in furmanstvo.

V okviru operacije bo dana posebna skrb varstvu okolja z aktivnostmi ozaveščanja. Udeležence bomo z različnimi aktivnostmi (informacijske točke na učni poti, delavnice, promocija, poučna zloženka, spletna stran) ozaveščali, izobraževali in informirali o pomenu in varovanju okolja in trajnostni rabi lokalnih OVE ter tako posledično izboljšali stanje okolja in blaženje podnebnih sprememb. Skozi delavnice bomo prebivalce na podeželju, še posebno otroke ozaveščali o pomenu varovanja gozda, zmanjšanju energije in uporaba energetske učinkovitosti na podeželju.

V okviru operacije bodo izvedene delavnice na temo: ozaveščanje o pomenu ohranjanja in varovanja okolja, o učinkoviti in trajnosti rabi OVE (2 delavnici: Varstvo podnebja; Varovanje okolja v gozdu).

 

Projekt zaokrožajo delavnice na prostem (v gozdu-učilnica na prostem) oz. aktivnosti izobraževanja in ozaveščanja, v katerih bomo udeležencem vseh starostnih skupin in ne glede na spol, raso, vero ali narodnost z interaktivnimi vsebinami predstavili:

  • pomen gibanja in sobivanja z naravo v vseh življenjskih obdobjih (2 delavnici: Šola plezanja za otroke in Šola plezanja za odrasle)
  • medgeneracijsko povezovanje (2 delavnici: Taborništvo v gozdu-dan z vnuki; Bivakiranje)

 

Cilji operacije:

Povečanje števila zaposlenih

Prenos znanja med generacijami, ohranjanje in oživljanje starih poklicev in obrti

Povečati število / spodbuditi razvoj novih produktov, povezanih z lokalnim okoljem

Izboljšanje trženja lokalnih proizvodov in storitev, prepoznavnost območja

Povečanje ozaveščenosti o varovanju okolja in pomenu     naravne in kulturne dediščine ter krepitev lokalne pripadnosti

Ohranjanje endogenih potencialov območja ter povezovanje med podeželjem in mestom (urbanimi območji)

Povečanje izrabe lokalnih OVE, energetska učinkovitost

Povečati vključenosti mladih, žensk, Romov in drugih ranljivih skupin v družbeno okolje in na trg dela

Izboljšanje kakovosti življenja starejših in drugih ranljivih skupin ter povečanje ozaveščenosti o medgeneracijskem sodelovanju

 

Pričakovali rezultati operacije:

Rezultat operacije so 4 razviti novi inovativni produkti povezovanja med mestom in podeželjem:

-Urejena nova inovativna gozdno doživljajska učna pot namenjena vsem generacijam, starejšim in otrokom in otrokom s posebnimi potrebami ter ostalim ranljivim skupinam kot so gluhonemi, slepi in brezposelni.

– 2 novi inovativni interaktivna plezalna stena v obliki drevesa, ki predstavlja za občino novo športno-turistično vsebino,

Promocijska govoreča skulptura gozdne živali-inovativni način promocije med ranljivimi skupinami, otroci in mladimi

 

 

POVEZAVE:

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

https://www.program-podezelja.si/sl/